รับตรง โควตาม.ราชภัฎเชียงใหม่

UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) สำหรับน้องในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ค่ะ

ประเภทผู้มีผลการเรียนดี :ต้องมีคะแนน GPAX  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ในการสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ :เป็น ผู้ที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ ในระดับจังหวัด หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีคะแนน GPAX  5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป

ประเภทผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย : ผู้สมัครมีความบกพร่องทางร่างกายที่ปรากฏชัดเจน

ประเภทผู้มีคุณธรรม นความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน :มีคะแนน GPAX  5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงคุณสมบัติด้านคุณธรรม ผู้นำ  หรือความประพฤติดี

น้องๆที่สนใจ ต้องติดต่อกับอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน เนื่องจากโครงการนี้รับสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้นค่ะ

กำหนดการ
สถานศึกษาดำเนินการรับสมัคร  1-30  พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  27 ธันวาคม 2554
สอบปฏิบัติ /สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบความสามารถพิเศษ  6 มกราคม 2554
ประกาศผลการคัดเลือก  16 มกราคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
โทร. 053-885960-81
http://www.academic.cmru.ac.th/