คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับ ป.โท-เอก

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้
  1. หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 8 สาขา ได้แก่ กฎหมายเอกชน, กฎหมายอาญา, กฎหมายมหาชน, กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ,กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ,กฎหมายภาษี และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  6. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 31  มกราคม  2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-613-2147 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.tu.ac.thและwww.grad.law.tu.ac.th              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น