รับตรงระบบโควตา สวนสุนันทา

UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ทุนเพชรสุนันทา และ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา  2555  ตั้งแต่วันที่ 10พฤศจิกายน 2554นี้ เป็นต้นไปค่ะ

ระบบโควตา ประเภทรับตรง
กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน –30 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก17 มกราคม 2555
สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์19 – 22 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 26 มกราคม 2555

ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ
คุณสมบัติ :GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

ระบบโควตา ประเภทความสามารถพิเศษ
คุณสมบัติ :GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้าน กีฬา  ดนตรี  หรือศิลปะ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน –20ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก28 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์7,14มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 24มกราคม 2555

ทุนเพชรสุนันทา

คุณสมบัติ :GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25หากสมัครในคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติ :GPAX 5ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75หากสมัครในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเครื่อง
แต่งกาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน –20ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก28 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์7,14มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 24มกราคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
02-160-1111      
http://www.ssru.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น