โครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มช.


UploadImage


ความเป็นมาของโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์

         โครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนในเขตพัฒนาภาค เหนือได้รับแนวความคิดมาจากกิจกรรมของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเคยได้จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ.2515-2524 รวม 10 ครั้งติดต่อกันทุกปี  แต่ด้วยเหตุประการใดมิทราบแน่ชัด หลังจากปี พ.ศ.2524 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯมิได้จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพฯอีก
          ประธานชมรมวิชาการ  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา             2524-2525       คือ นายชนันท์  อังศุธนสมบัติและนายวันชัย  โสภณสกุลรัตน์ ซึ่งเคยได้เข้าค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 10 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ได้ริเริ่มจัดโครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนภาค เหนือขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นครั้งแรก  ระหว่างวันที่  2-10  เมษายน  2525 โดยการสนับสนุนของประธานสมาคมวิทยาศาสตร์ สาขาภาคเหนือ(ศาสตราจารย์นายแพทย์บริบูรณ์  พรพิบูรย์)  และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(รศ.ดร.อุดม  ศรีโยาธา) ในขณะนั้นเป็นอย่างดี  โดยมีผศ.สุรพงศ์  เลิศทัศนีย์และอาจารย์ประทีบ  จันทร์คงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ในรุ่นแรกมีเยาวชนจากโรงเรียนในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ  40  คน  ในส่วนของนักศึกษาพี่เลี้ยงส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกชมรมวิชาการ  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้นมีนายบุญมี  เลิศอุทัยทรัพย์  นายสรุมิต  มนูพานิชย์
และนายวชิรพันธ์  พัฒนโชติ เป็นต้น  อีกส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาต่าง คณะที่เคยเข้าร่วมวิจัยที่กรุงเทพฯมาแล้วได้แก่  นางสาววนิดา  ไชยสัจ(คณะพยาบาลศาสตร์) และนายพิสุทธิ์  ทัพพะรังสี(คณะเทคนิคการแพทย์)

การฝึกอบรมของค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

           ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเสื้อโครงการจำนวน1ตัว ได้รับฟังการบรรยายทางวิชาการ มีโอกาสฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเริ่มต้นการทำวิจัยในระดับสากลโดยการค้นคว้าบทความทางวิชาการ (Journal) และการวางแผนการวิจัยโดยการเขียนข้อเสนอโครงงาน(Project Proposal)เป็นรายบุคคลตามสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ ผ่านระเบียบวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ในระยะเวลาที่กำหนด โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ที่ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดหาให้ตามความเหมาะสม
           นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะในด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทัศนะศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด สร้างเสริมบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
           ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคน จะต้องจัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน และข้อเสนอโครงการเบื้องต้นตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้แก่ประธานกรรมการดำเนินการจัดค่าย ตลอดจนนำเสนอผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอโครงงานเบื้องต้นของแต่ละคน ต่อที่ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาพี่เลี้ยง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย โดยผู้ที่ผ่านการประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
           สำหรับหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ หากนักเรียนมีความต้องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่ได้เขียนไว้ในข้อ เสนอโครงงาน หรืออาจเป็นหัวข้ออื่นที่นักเรียนมีความสนใจ นักเรียนสามารถติดต่อกับทางพี่เลี้ยงชมรมวิชาการเพื่อประสานงานในการหานัก วิจัยพี่เลี้ยงและห้องปฏิบัติการ (โดยนักเรียนอาจต้องหาทุนวิจัยด้วยตนเอง) และสามารถจัดทำโครงงานได้ตามความสมัครใจ อีกทั้งทางชมรมอาจจัดส่งข่าวสารแหล่งทุนวิจัย ตลอดจนเวทีในการนำเสนอผลงานให้แก่นักเรียนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น