จุฬาลงกรณ์รับป.ต รีคณะนิติศาสตร์ ใบที่สองUploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  250  คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่นิติศาสตร์หรือจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองหรือ
2.สำเร็จขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.บัตรประจำตัวสอบ ติดรูปถ่ายที่กรอกข้อความทุกช่องแล้ว
3.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ในกิจกรรมที่เคยทำ(ถ้ามี)
4.สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรและอยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา
5.ใบรับรองคะแนนรายวิชา(Transcript)ตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือใบรับรองคะแนนรายวิชา(Transcript)จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีการประกาศผล
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
7.สำเนาทะเบียนบ้าน
8.หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จะแนบสำเนาปริญญาบัตรนั้น ๆ มาพร้อมในการสมัครด้วยก็ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต(นอกเวลาราชการ)คณะนิติศาสตร์ อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 5 ห้อง 506 ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2218-2020,0-2218-2017 ต่อ 512 
หรือดูรายละเอียดได้จาก http://www.law.chula.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น