ทุนระดับปริญญาตรี-เอก สาธารณรัฐเช๊กUploadImage 

รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบทุนประจำปีการศึกษา 2012-2013 ให้นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐเช็ก

          ในปัจจุบันกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาเป็นตัวแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบทุนการศึกษาในโครงการความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
          หลักสูตรระดับปริญญาตรีสอนเป็นภาษาเช็ก หลักสูตระดับปริญญาโท 1-3 ปี สอนเป็นภาษาเช็กหรือภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3-4 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการศึกษาต่อที่ Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University ในกรุงปราก สอนเป็นภาษาเช็ก

สาขาวิชาและสถาบันที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
          - ปริญญาโทที่ Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University ในกรุงปราก (http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/47)
          - ปริญญาเอกด้าน Economic Theories ที่ Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University (www.cerge.cuni.cz/phd/default.asp)
2. สนเทศศาสตร์ (Informatics)
          - ปริญญาโทที่ Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences ในกรุงปราก (http://msc.pef.czu.cz/msc/overview.htm)
          - ปริญญาโทด้าน Information Management ที่ Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové ในเมืองฮราเดตส์กราลอเว (Hradec Králové)  (www.uhk.cz/eng/fim/applicant/36)
3. เกษตรกรรม (Agriculture)
          - ปริญญาโทด้าน Natural Resources and Enviroment ที่ Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences (www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859)
          - ปริญญาโทด้าน Forestry, Water and Landscape Management ที่ Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences (http://fld.dev.webcore.czu.cz/en/?r=3837&i=5470)
          - ปริญญาโทด้าน Technology and Environmental Engineering ที่ Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences (www.tf.czu.cz/en/?r=1158)
          - ปริญญาเอกด้าน Chemistry (Agriculture Chemistry) ที่ Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry ในเมืองเบอร์โน (Brno เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก(www.af.mendelu.cz/en/studium/doktorske?lang=en;tag=67)

          ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและค่าครองชีพ ระดับปริญญาตรีและโท 9,000 โครูนาเช็ก(CZK) ต่อเดือน หรือประมาณ 15,120 บาท และปริญญาเอก 9,500 โครูนาเช็กต่อเดือน หรือประมาณ 15,960 บาท ทุนนี้ครอบคลุมค่าที่พักให้แก่นักศึกษา

เงื่อนไขของการรับสมัคร
          ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ โทรวมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาเช็ก 1 ปี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากสถาบันวิชาชีพชั้นสูง ส่วนการสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
          มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาอาจกำหนดเงื่อนไขของการรับสมัครเพิ่มเติม โดยทั่วไปจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครควรตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากแต่ละมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาโดยตรง
          สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรในสาธารณรัฐเช็กจะไม่มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ส่งใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นภายในวันที่ 15 มกราคม
ส่งแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมกับแนบเอกสารที่จำเป็นส่งไปยังสถานฑูตสาธารณรัฐเชค ประจำประเทศไทย เลขที่ 71/6 ร่วมฤดี ซอย 2 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-5060, 0-2255-3027
โทรสาร 0-2255-4978
E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz
Website: www.mzv.cz/bangkok/en/index.html

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น