ตารางสอบทักษะใหม่ โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ
น้องๆที่สมัครในโครงการรับตรง(แบบพิเศษ)  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ ประกาศกำหนดการสอบทักษะใหม่ ซึ่งจัดให้มีการสอบในวันที่  18-22 ธันวาคม 2554  และน้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ นะคะ

โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ที่ต้องสอบทักษะ
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์
โครงการ รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์   (แฟชั่นและสิ่งทอ)
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์-เซรามิก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ตะวันตก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล
 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
 โครงการ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  (ดุริยางคศิลป์ไทย)
โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์   (หัตถศิลป์)-เซรามิค


ตารางสอบทักษะ UploadImageสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. 02-218-4451-2
E-mail:directadmission@chula.ac.th
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น