The English 4 Science Camp คณะวิทยาศาสตร์ มช.

UploadImage

The English 4 Science Camp : Properties of Matters Saturday 19 November 2011

         สำหรับ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ,โรงเรียนหลักสูตร 2ภาษาและโรงเรียนหลักสูตรภาษาไทยที่สนใจการทดลองวิทยาศาสตร์ในแบบภาษาอังกฤษ ไม่ควรพลาดค่ายนี้ The English 4 Science Camp

The English 4 Science Camp มีวัตถุประสงค์
-เพื่อปูพื้นฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนัก เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (GRADE 2 – GRADE 6) ในภาคภาษาอังกฤษ
-เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)l
-เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษ
-เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุดสัปดาห์

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ราคา 840.-บาท/คน (รวมอาหารว่าง 2มื้อ อาหารกลางวัน 1มื้อ ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์)

หลักเกณฑ์การชำระเงิน/การลงทะเบียน
1. ชำระเงินสด ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-2-26327-6ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
***กรุณาส่งแฟกซ์ สำเนาใบชำระเงินพร้อมระบุรายละเอียดในใบสมัครมายัง ศวท-มช.เบอร์แฟกซ์ 053-892-275
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 053-941-971,943-397 ต่อ 10,11  หรือที่ 080-7933874
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น