เลื่อนสอบข้อเขียน ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

UploadImage


ประกาศเลื่อน (ครั้งที่ 2) วันสอบคัดเลือกผู้รับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 

  1. วันที่สอบข้อเขียน เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  (เดิมเป็นวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554)
  2. ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555  (เดิมเป็นวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555)
  3. การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เลื่อนเป็นภายในวันที่ 30 มกราคม 2555 (เดิมเป็นภายในวันที่ 9 มกราคม 2555)
  4. วันที่สอบสัมภาษณ์  เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 (เดิมเป็นวันเสาร์ที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2555) 
  5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  (เดิมเป็นวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555)
  6. การรายงานตัวและทำสัญญารับทุนโครงการฯ  เลื่อนเป็นวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์  2555 (เดิมเป็นวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2555)
  7. ส่งชื่อผู้รับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ให้ สอท. เพื่อตัดสิทธิ์ Clearing House และตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง ลื่อนเป็นในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 (เดิมเป็นวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ภาคกลาง : งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-201-5053-4 โทรสาร 02-354-7143
www.sc.mahidol.ac.th/sced Email: scnnc@mahidol.ac.th

ศูนย์ภาคเหนือ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943-315, 053-943-463 โทรสาร 053-222-268
www.science.cmu.ac.th Email: pratharn@chiangmai.ac.th

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202-372#115, 159 โทรสาร 043-202-371
www.champa.kku.ac.th Email: jirapat-sc-kku@windowslive.com

ศูนย์ภาคใต้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
ตู้ ปณ. 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-288-028 โทรสาร 074-212-801, 074-446-926
www.sc.psu.ac.th/quota Email: wassamon.m@psu.ac.th