โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ม.มหาสารคาม

โครงการ เพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักเรียนนักศึกษาผู้มีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง คัดเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะการแสดงประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีทุนการศึกษาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาแบบให้เปล่า

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชาทัศนศิลป์
1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.       เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปลายในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา /สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
3.       เป็นผู้มีความถนัดพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ เข่น จิตรกรรม/ประติมากรรม/ศิลปะภาพพิมพ์/ศิลปะไทย/ศิลปะดิจิทัล/วาดเส้น/องค์ ประกอบศิลป์
4.       เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.       เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา เช่นสี กระดาษ อุปกรณ์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
6.       ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.       เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาน ศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
3.       เป็นผู้มีทักษะความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย/นาฏศิลป์พื้นเมือง/นาฏศิลป์ ตะวันตก/การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ หรือศิลปะการแสดงอื่น ๆ
4.       เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.       เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา เช่นเครื่องแต่งหน้า เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่น ๆ

หลักฐานการสมัคร
1.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1ชุด
2.       สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1ชุด
3.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน จำนวน  1ใบ
4.       สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5.       คำรับรองจองหัวหน้าสถานศึกษา(เฉพาะกรณีผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา)
6.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือ CD ผลงานที่เคยจัดทำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3598,3619

http://www.fineart.msu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น