นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่16

UploadImage


สำนัก พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญชวน  น้องๆนักเรียน  นักศึกษา   อาจารย์แนะแนว โรงเรียนทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  ครั้งที่ 16 ในวัน 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.


ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่ง เสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว จึงได้มีการจัดโครงการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อใน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในประเทศเพิ่มมากขึ้น
         เพื่อตอบสนองนโยบายและโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 14 ขึ้น  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความเข้มแข็ง และศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการที่ผ่านมา  ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดงานมากขึ้น

กิจกรรมน่าสนใจภายในงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554

เวลา 10:00-11:30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “เตรียมความพร้อมพิชิต Admissions เพื่อก้าวสู่ฝันมหาวิทยาลัยในดวงใจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
                                                                
เวลา 11:30-12:30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ พิชิตสอบตรง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา  ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
เวลา 08.30-11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง   “การยืนยันสิทธิ์ พิชิตสอบตรง”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา  ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                
เวลา 11.30-12.30  น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง  กลยุทธ์ในการเรียนและทาข้อสอบให้ได้คะแนนดี ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดย อาจารย์อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
                                                               
เวลา 13.00-15.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์ในการเรียนและทาข้อสอบให้ได้คะแนนดี ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์
                                                              

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 05394 1404-1419 Fax 0 5394 1414

http://www.eqd.cmu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น