ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา แก่นักเรียนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี 2555

จำนวน 85ทุน (สาขาวิชาละ 3ทุน)

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา 3.00ขึ้นไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกา ค่าหอพัก ในปีการศึกษาแรก
2. ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000บาท
3. ในปีการศึกษาต่อไป หากยังรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00จะได้รับประโยชน์ตามข้อ 1และ 2เช่นเดิม
4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก

กำหนดการ
หมดเขตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 นี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  25 พ.ย. 2554
สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ)4 ธ.ค. 2554
ประกาศผลการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์ขอรับทุนฯ  22 ธ.ค. 2554
 
สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมบัติผู้สมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา  โทร. 044-223-014-5, 223-025,223-026
http://www.sut.ac.th/ces/Fund85year/AppFund85y.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น