รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพยาบาล ต้องมาดูข่าวนี้ เพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย ได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทยจำนวน 80 คน มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 ประจำปี 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT PAT1 และ PAT2
3. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
4. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติ วิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นเกณฑ์ตัดสิน
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555


วิธีการสมัคร

1. พิมพ์ใบสมัครออกจากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย www.trcn.ac.th หรือที่ www.redcross.or.th

2. กำหนดวันยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน มาที่
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(สมัครสอบประเภทรับตรง)


ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ค่าสมัคร คนละ 500 บาท โดยชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2555” เลขบัญชี 045-564875-4
 

องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก
1. GPAX  4 ภาคเรียน  ร้อยละ 10
2. GAT ร้อยละ 35
3.PAT 1 ร้อยละ 20
4.PAT 2 ร้อยละ 35
5.สอบสัมภาษณ์ผ่าน
6. ตรวจร่างกายผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และทางwww.trcn.ac.th หรือที่ www.redcross.or.th

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel:0-2256-4092-97 Fax: 0-2256-4090
และทางwww.trcn.ac.th หรือที่ www.redcross.or.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น