รับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ปี 55 
UploadImage


         คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย
หลักสูตร 4 ปี ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) รับจำนวน 100 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) รับจำนวน 30 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) รับจำนวน 30 คน
โครงการสองปริญญาคู่ขนานระยะเวลาศึกษา 5 ปี
- โครงการสองปริญญาคู่ขนานคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) รับจำนวน 35 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต
2. มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินบส.วน.2 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน– 16 ธันวาคม2554

ขั้นตอนที่2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามธนาคารในข้อ 3.5 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน–16 ธันวาคม 2554

ขั้นตอนที่3 กรอกใบสมัครทางwww.forest.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน– 16 ธันวาคม2554 และต้องพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่4 นักเรียนนำใบสมัครที่พิมพ์ได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองและจัดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่ระบุแล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่16 ธันวาคม2554
ทั้งนี้การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด

การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
คณบดีคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ปณ. 1054 เกษตรศาสตร์แขวงลาดยาว
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10903 (สมัครโควตาพิเศษ)

วันรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายน– 16 ธันวาคม2554


กำหนดการคัดเลือก
11 พฤศจิกายน– 16 ธันวาคม 2554 ช่วงการรับสมัคร
16 ธันวาคม 2554 วันสุดท้ายของการรับสมัคร(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
28 ธันวาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนสถานที่และห้องสอบ
15 มกราคม 2555 วันสอบข้อเขียนตามสถานที่และห้องสอบที่กำหนด
30 มกราคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะวนศาสตร์สถานที่และห้องสอบ
12 กุมภาพันธ์ 2555 วันรายงานตัวตามสถานที่ที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ปณ. 1054 เกษตรศาสตร์แขวงลาดยาว
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์หมายเลข0-2942-8123, 0-2579-0520 ต่อ 106-108 (ในวันและเวลาราชการ)
website www.forest.ku.ac.th  
 

 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น