รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบังฯ ปี 55

UploadImage

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขต ชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับนักศึกษาระบบรับตรง ประจำปี 2555 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เปิดรับและจำนวนรับ
สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯหลักสูตร 4 ปี รวมจำนวนรับ 360 คนแบ่งเป็น
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับ 50 คน
- สาขาวิทยาศาสตร์การประมง รับ 50 คน
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม รับ 25 คน
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร รับ 35 คน
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร รับ 35 คน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์ รับทั้งสิ้น 165 คน

 2. หลักสูตรวิทยาเขตชุมพรที่เปิดรับและจำนวนรับ
สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพรรวมจำนวนรับ 90 คนได้แก่
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ รับ 30 คน
- สาขาวิชาพืชสวน รับ 30 คน
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับ 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6สายวิทย์-คณิต
2. คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2554 และชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 13 มกราคม 2555
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2555

วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
1. สมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในใบสมัคร โดยระบุลำดับการเลือก 2 ลำดับตามความต้องการ
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท เพื่อนำไปชำระที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ  3201 - 3205  ,0 2329 8203    
http://www.reg.kmitl.ac.th 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น