รับตรง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม แม่ฟ้าหลวง 55

UploadImage

         ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา(GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75
3. ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและบรรจุ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา(GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 เทอม
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 300 บาท
6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนในสาชาวิชาที่นักเรียน เลือก เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีความ ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  

ใบสมัคร
          ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

การยื่นใบสมัคร และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
         ยื่นหลักฐานการสมัคร แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครพร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ ชื่อผู้รับเงิน “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเยงราย 57100 ส่งมายังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เรียน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)


การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
    พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเรียงความ


การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ทาง www.mfu.ac.th/school/agro/  และ http://www.admission.mfu.ac.th/  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738-9, 08 6673 6626


 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738-9, 08 6673 6626
เว็บไซต์ www.mfu.ac.th/school/agro/  และ http://www.admission.mfu.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น