เปลี่ยนกำหนดการ โครงการ วมว. ม.สงขลานครินทร์ รอบ 2

UploadImage

          ประกาศขอเปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจําปีการศึกษา  2555 (ครั้งที่ 2) โดยเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากเดิมวันที่ 30 ธันวาคม 54 เป็นวันที่ 7 กุมถาพันธ์ 55 และมีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 55 รายละเอียดอื่นๆ ดังต่อไปนี้

7  กุมภาพันธ์  55          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยผ่านทางสื่อ ที่ http://www.entrance.psu.ac.thและโทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-7428 9255 – 8

13 - 14 กุมภาพันธ์ 55     สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ที่คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก

15   กุมภาพันธ์   55       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โดยผ่านทางสื่อ ที่ http://www.entrance.psu.ac.th และโทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-7428 9255 – 8
16 - 20 กุมภาพันธ์ 55    ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จัดส่งเอกสารและหลักฐานการชําระเงินไปให้มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ)

29  กุมภาพันธ์   55        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านทางสื่อ ที่ http://www.entrance.psu.ac.thและโทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-7428 9255 – 8
      
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112   
โทรศัพท์ 0 7428 9255- 8 
โทรสาร 0 7428 9259   ในวันและเวลาราชการ