Mahidol Alternative Science Camp # 23 เลื่อนวันเปิดค่าย

 UploadImage

      สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญน้องๆม.ปลายเข้าร่วม Mahidol Alternative Science Camp #23 หรือ MAS Camp ครั้งที่ 23 ตอน "Science Ranger" ค่ายวิทยาศาสตร์แนวใหม่สำหรับเด็กไทยหัวใจวิทย์

         MAS CAMP คือค่ายวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ที่ให้น้อง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมอื่น ๆ อีกมากมาย (เช่นร่วมสนุกสนานมาก ๆ ) ไปกับเพื่อน ๆ ทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้น้อง ๆ ซึ่งสนใจใน “วิทยาศาสตร์” ได้ท่าความรู้จัก “วิทยาศาสตร์” มากขึ้น ผ่านกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม120 คน

ค่ายใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ0 บาทต่อคน

 สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
กำหนดการค่าย  25- 27  พฤศจิกายน 2554  (ใหม่)
 
รับสมัคร   26 กันยายน – 4 พฤศจิกายน  2554 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

ประกาศผล3 พฤศจิกายน 2554 ทาง website และโทรศัพท์

กติกาในการรับสมัคร 
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทย์ – คณิต
2. สามารถน่าใบสมัครไปถ่ายเอกสารและแจกเพื่อน ๆ ได้
3. กรอกข้อมูลตามความคิดของตนเอง หากมีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลให้ระบุมาด้วย
4. ตอบค่าถามให้ครบทุกข้อด้วยปากกาดำหรือน้าเงินเท่านั้น (กรณีวาดรูปสามารถให้ดินสอหรือสีได้ตามต้องการ)
5. ส่งเอกสารได้ทั้ง 3 วิธีภายใน 26 ตุลาคม

วิธีการส่งใบสมัคร
1. ส่งด้วยตนเองโดยมาที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท แล้วโทรมาเบอร์พี่สมาร์ท 0867958456 พี่กรีนบี 0850827773
2. ส่งจดหมายมาที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า “MAS CAMP”)
3. แสกนเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg แต่ละแผ่นขนาดไม่ต่ำกว่า 1 Mb และสามารถอ่านได้รู้เรื่อง ส่งมาที่ e-mail :musc.mascamp23@hotmail.com  , musc.mascamp23@gmail.com  
  
สอบถามเพิ่มเติม
พี่สมาร์ท 0867958456 พี่กรีนบี 0850827773
e-mail musc.mascamp23@hotmail.com , musc.mascamp23@gmail.com 
website ประกาศผลและติดตามข่าวสาร
http://students.sc.mahidol.ac.th/mascamp หรือ on.fb.me/mascamp23 หรือ

http://www.facebook.com/pages/MAS-CAMP-23/193084790755361

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น