ประกวดสุนทรพจน์ โครงการ JCD Speaking Young Generation 2011

UploadImage


ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี& สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไ
ทยและวัยทำงาน
เชิญนิสิตนักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ โครงการ "JCD Speaking Young Generation 2011" [Dhonburi Jaycee Young Thai Public Speaking Championship 2011]  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 – 15.30 น.


รายละเอียดการสมัครและรางวัล
-         คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  ชาย-หญิง อายุ 18 – 45 ปี

-         รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ                              ถ้วยรางวัลเกียรติยศ หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายสุริยะ เลาะหะหมัด  นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 6     ใบประกาศเกียรติคุณจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี


วิธีการสมัคร โดยการส่งข้อเขียนเรียงความ เรื่อง “ HEAL THE WORLD”  มาภายในวันที่ 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 54              

ประกาศผู้เข้ารอบ 24 คน ทาง www.jci.cc/dhonburi  วันที่ 25 ต.ค. 54                            

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.jci.cc/dhonburi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น