รับตรง วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง EBM ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage

         โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการ จัดการเชิงธุรกิจ (EBM)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (ปริญญาตรี)คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา แบบรับตรง ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

การรับสมัคร        
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  ถึง วันที่  31 มกราคม  2555
                                                              
จำนวนรับเข้าศึกษา              
150 คน

ปฏิทินการรับสมัคร
 

                                กิจกรรม วันที่
รับสมัคร (ส.)1 ตุลาคม 2554 – (ศ.)20มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
(ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)
(พ.)  25 มกราคม  2555
สอบข้อเขียนAptitude test
Aptitude test (13.00 – 15.00 น.)
(จ.) 30 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ
 ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 2  กุมภาพันธ์  2555
สอบสัมภาษณ์ (09.00-12.00 น.) (จ.) 6  กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ www.ebm.engr.tu.ac.th
(พฤ.) 9 กุมภาพันธ์  2555
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* (จ) 13 กุมภาพันธ์  -(ศ) 17 กุมภาพันธ์ 2555


การสมัคร

1. สมัครเข้าศึกษา Online
ทางเว็บไซด์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th

2. สมัครด้วยตนเองที่
โครงการ EBM  ชั้น 2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500  บาท  หรือ

3. สมัครทางไปรษณีย์
โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่

โครงการ EBM  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120   


โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
Company code: 8708
Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร


หลักฐานประกอบการสมัคร  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
1. รูปถ่าย ขนาด  1-1.5 นิ้ว 2รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน สามารถพิมพ์รายงานผลสอบแบบอัตโนมัติ (e-score)ซึ่งรายงานผลคะแนนจะควบคุมความเชื่อถือได้ด้วยการใช้ 2 –D Barcode
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

                ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์  โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบในวันสอบอนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ


คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติ ตามระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. จะต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50


เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.  คะแนน SMART-I       
ประกอบด้วย
  1.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                               
  1.2 ความสามารถด้านการอ่าน                      
  1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                              
  1.4 ความสามารถด้านความรู้รอบตัวหรือ

2. คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ประกอบด้วย

  2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT1 + PAT3
  2.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน GAT + PAT1 + PAT3 หรือ

3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)
  3.1 (SAT I) Scholastic Assessment Test
  3.2 (SAT II)SAT Subject Tests


วิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน Aptitude Test

2. สอบสัมภาษณ์ โดยการ
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%) โดยพิจารณาจาก3 ส่วน ดังนี้
  1. เกรดเฉลี่ย   20 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20 โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)
  2. คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนัก เท่ากับ 30 ของคะแนนเต็ม)
  3. คะแนนสอบ Aptitude Test 40 % ของคะแนนเต็ม
                       
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก
  1. คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 2. (90%)
  2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%)

                         ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
99  ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9  ต่อ  3250, 3234, 3235
โทรสาร  0-2986-9547
http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น