มช. เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ทั่วประเทศ

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2555  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 938 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจาย โอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ และทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 620 ที่นั่ง

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 59 ที่นั่ง

3. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (วิศวะสู่ชุมชน)  (17จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 9 ที่นั่ง

4. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (17จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 46 ที่นั่ง

5. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาบ้านและชุมชน (นอกเขตอำเภอเมือง 17จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 3 ที่นั่ง

6. โครงการนักคิดเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา  (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 8 ที่นั่ง

7. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  (8จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 5 ที่นั่ง

8.โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 15 ที่นั่ง
โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท  คณะการสื่อสารมวลชน  (นอกเขตอำเภอเมือง 17จังหวัดภาคเหนือ) รับจำนวน 10 ที่นั่ง

9.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน  คณะการสื่อสารมวลชน  (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 10ที่นั่ง

10. โครงการช้างเผือก คณะเศรษฐศาสตร์ (17จังหวัดภาคเหนือ)  รับจำนวน 10 ที่นั่ง

11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (เฉพาะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา) รับจำนวน 75 ที่นั่ง

13. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ทั่วประเทศ) รับจำนวน 68 ที่นั่ง

ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการ เข้าศึกษาในโครงการ ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง  1  โครงการ   1  คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น ยกเว้นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เลือกได้  2คณะ/สาขาวิชา    
 
โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2554 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์  0 5394 3071 ต่อ 108, 131 - 134 และ 0 5394 3083     
ในวัน และเวลาราชการ
http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradadmissions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น