เลื่อนกำหนดการ รับตรงผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรฯจากสถานการณ์น้ำท่วมและการเลื่อนกำหนดการสอบ GAT PAT  ทำให้กำหนดการการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับเข้าศึกษา
1. สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 35 คน
2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 35 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี และผู้มีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย และตะวันตก

การสมัคร
1. ขอรับใบสมัครโดยตรง ที่ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 02-9428891-2, 02-5799529  หรือ ดาวนโหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่าง
2. ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน – 25 พฤศจิกายน2554 ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบให้สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น โดยส่งถึง
ประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก
- ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 554 ณ ห้องโถงชั้น 2อาคารมนุษยศาสตร์ 1
- สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก วันที่ 10 ธันวาคม  2554 08.00น. เป็นต้นไป
- สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 11 ธันวาคม  2554เวลา 09.00-10.30น.
- สอบภาษาไทย วันที่ 11 ธันวาคม  2554เวลา 10.30-12.00น.
- สอบพื้นฐานดุริยางคศิลป์ทั่วไป วันที่ 11 ธันวาคม  2554เวลา 13.00-15.00น.


ประกาศผลสอบ

ในวันศุกร์ที่  6 มกราคม 2555ณ ห้องโถงชั้น 2อาคารมนุษยศาสตร์ 1หรือที่ http://music.ku.ac.thหรือ www.ku.ac.th

สอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม  2555
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2942-8890-2, 0-2579-9529     
Fax 0-2942-8075
http://music.hum.ku.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น