อัพเดต!! คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร เลื่อนสอบไม่มีกำหนด

ประกาศ (ฉบับที่ 3) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions)
เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทำให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา
ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก
กอรปกับสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นและไม่แน่นอน ทั้งสนามสอบกรุงเทพฯและนครปฐม โดยเฉพาะช่วงวันที่
15 - 16 ตุลาคม 2554 ที่คณะวิชาจะดำเนินการสอบ และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง และความเสมอภาคในการคัดเลือกของผู้เข้าสอบ
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 จึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกโดยการสอบตรง
(Direct Admission) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่จะจัดในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ไปอย่างไม่มีกำหนด 
โดยกำหนดการสอบใหม่จะประกาศให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลง
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอด จนในที่สุด
ต้องประกาศเลื่อนการสอบดังกล่าว ทางคณะวิชาขออภัยเป็นอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 ตุลาคม 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UploadImage

เปิดสอบรอบพิเศษนักเรียนที่ประสบอุทกภัย คณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบข้อเขียนในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2554 สามารถแจ้งความประสงค์โดยการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์ม

         ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้สมัครสอบอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุ ดังกล่าว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์จึงยังขอคงกำหนดการสอบตามกำหนดเดิม อนึ่งหากผู้สมัครสอบที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ คณะฯ จะจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ (โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบใหม่) เพื่อเป็นการเยียวยาเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเท่านั้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง นี้ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ สามารถแจ้งความจำนงได้โดยการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โดยมีตราประทับต้นทางไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และ ผู้ที่แสดงความจำนงดังกล่าว ต้องไม่มาสอบในวันที่ 15-16 ตุลาคม นี้ สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คณะฯ จะให้เลือกได้ว่าจะแสดงความจำนงเข้าสอบในรอบพิเศษนี้หรือไม่

UploadImage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น