รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 55

UploadImage

         โครงการรับตรงคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต ศรีราชา ปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย 2 โครงการนะคะ ได้แก่

1. โครงการรับตรงคณะวิทยาการจัดการ (รับสมัครทั่วประเทศ)
จำนวนรับ280 คน
วันที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 54

2. โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการการจัดการ
จำนวนรับ280 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 54 – 13 มกราคม 55

สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 สาขาวิชา คือ
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

รายละเอียด
         ในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะนำคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจากการเข้าสอบกับสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโดยมีเกณฑ์การคิดคะแนน เข้าศึกษา ดังนี้
GAT วิชาความถนัดทั่วไป 60 %  
และ PAT วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  40 %ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
http://ms.src.ku.ac.th
โทรศัพท์ (สายตรง) 038-352381

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น