ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ABAC

UploadImage

         ในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนแสดงความจง รักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประ ชาราษฎ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา"เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานา ชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
- เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
- เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา
          นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu
ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงาน ของท่านเช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้ กับมหาวิทยาลัย)

         ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2555 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย

*** ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.scholarship.au.edu/
และ สมัครได้ที่นี่นะคะhttp://www.scholarship.au.edu/index.php/ใบสมัครทุน-4-ทศวรรษ.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น