รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางวรรณคดี ม.เกษตรศาสตร์ ปี 55

UploadImage

         ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือกลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร
2. คะแนนเฉลี่ยม.ปลาย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะแนนสะสมวิชาภาษาไทย ม.ปลาย รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความสนใจและความรู้ด้านวรรณคดีไทยเป็นพิเศษ

เกณฑ์การตัดสินมี 4 ส่วนดังนี้
1. ใช้คะแนน GAT ร้อยละ 10
2. ใช้คะแนนจาก 7 วิชาสามัญ 3 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสัมคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
3. วิชาเฉพาะทางวรรณคดีไทย ร้อยละ 50 (ภาควิชาวรรณคดีเป็นผู้จัดสอบ)
4. สอบสัมภาษณ์

การขอรับใบสมัคร
1. ขอรับโดยตรงที่ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 02-5795566-8 ต่อ 1402
2. ขอรับทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://lit.hum.ku.ac.th

การสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2554
ผู้สนใจสามารถสามารถสมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาวรรณคดี ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งถึง
   ประธารกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวรรณคดีไทยฯ
   ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-579-5566-8   Ext.  402   
Fax. 02-940-6979
e-mail : lit@ku.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น