รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปี 55

UploadImage

         คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

จำนวนที่รับเข้าศึกษา150 คนแบ่งออกเป็น
สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน  20    คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  จำนวน  25    คน
สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน  25    คน
สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน  30    คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  25    คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  จำนวน  25    คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
มีผลการทดสอบGATและ PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่สาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1. สาขาวิชาโบราณคดี  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
2.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2.1 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
2.3ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อข.
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูก ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนสอบ GATหรือ PATโดยใช้ค่า xiของคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก พิจารณาคะแนนจากคะแนนสอบ เกณฑ์การพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดี 85 GATรวม -
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 85 GATรวม -
สาขาวิชามานุษยวิทยา 85 GATรวม -
สาขาวิชาภาษาไทย 85 GATรวม -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 GATตอนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 50 %
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 77 PAT7.1 ไม่ต่ำกว่า 40%
หมายเหตุ      การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยผู้สมัครต้องส่งคะแนนสอบ GATหรือ PAT ทุกคนทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่สมัคร
การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- บุคลิกภาพ 25%              
- ทัศนคติ 25%
- ความรู้ทั่วไปในสาขาที่สมัคร 50 %

กำหนดการทดสอบความรู้
ตามตารางสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

การส่งผลการสอบGATหรือ PAT
ผู้สมัครสามารถส่งคะแนนสอบGATหรือ PAT ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 - วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 โดยทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ E-mail : archae_fac @ su.ac.th และ ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
  

ดูเพิ่มเติมที่ http://www.archae.su.ac.th/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น