รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.ศิลปากร

UploadImage

         การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ โบราณคดีโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลง ไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555” รายละเอียดดังนี้

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 15 คน แบ่งเป็น
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน  5 คน
ด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน  10 คน

คุณสมบัติทั่วไป
มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
1. สาขาวิชาโบราณคดี
กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50

2.สาขาวิชาภาษาไทย
กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ใช้ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษร โบราณท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาโบราณคดี
1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้น
การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานสำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความ สามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับ จังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือ
ได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) มีดังนี้
ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานหรือหนังสือ รับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวย การของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อข.
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูก ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อก. และ/หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ ข.

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้สมัครเข้าสู่Website : www.archae.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัครและส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้นถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกันระบบจะทำการยก เลิกการสมัครที่ผ่านมาและจะใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด

2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครส่งให้คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาคุณสมบัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ”ตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยให้ส่งถึงคณะโบราณคดีภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญเอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

ฝ่ายรับสมัคร  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200

3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
5. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.archae.su.ac.th  หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 3 วันทำการ
6. ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ โบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลง ไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”จาก Website : www.archae.su.ac.th
ทั้งนี้คณะโบราณคดีจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

หลักฐานประกอบการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสาร (หลักฐาน) ดังต่อไปนี้
สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านที่ประสงค์จะสมัครจาก สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1. สาขาวิชาโบราณคดี
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) เท่านั้นโดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับด้านวัฒนธรรมท้อง ถิ่น(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น)ในระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัล ชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน

2. สาขาวิชาภาษาไทย
ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่นโดยเป็นสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรางวัลด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่นในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า
ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
ชำระผ่านธนาคารตามเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครจำนวน 550บาท
หมายเหตุค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เกณฑ์การคัดเลือก 

สาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก การทดสอบ
สาขาวิชาโบราณคดี สัมภาษณ์
สาขาวิชาภาษาไทย สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลง ไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่นปีการศึกษา 2555”ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการศึกษา
(2.1) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้วุฒิบัตรการศึกษาและใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์
(2.2) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายใช้ใบระเบียน การศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา
(2.3) ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ใช้ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับจริงที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษาและสำเนาผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในโครงการแลก เปลี่ยนที่เข้าร่วมพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากสถานพยาบาล ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้แบบรายงานการ ตรวจสุขภาพที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.thเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2554โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธี คือ
1. ทางเว็บไซต์ http://www.archae.su.ac.th
2. ป้ายประกาศผลสอบที่หน้าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การสอบสัมภาษณ์สอบปฏิบัติ
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปตามสถานที่ที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

เกณฑ์ในการพิจารณา
สาขาวิชาโบราณคดีสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
บุคลิกภาพ 25%              
ทัศนคติ 25%
ความรู้ทั่วไปทางโบราณคดี 50 %

สาขาวิชาภาษาไทยสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
บุคลิกภาพ 25%              
ทัศนคติ 25%
ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย 50%
สอบปฏิบัติ 100 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกด้านดนตรีไทย หรือการขับร้อง หรือการอ่านเอกสารโบราณท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกำหนดให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น