โควตา กีฬา-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 55

UploadImage

         การรับสมัครโควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี-นาฎศิลป์)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(2ปี) และ หลักสูตร 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2555ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชนิดกีฬาที่ต้องการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ คือ กรีฑา เรือพายแอโรบิค มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด ว่ายน้ำ เปตอง รักบี้ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอลบาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน


ชนิดดนตรี ที่ต้องการรับสมัคร

- ดนตรีลูกทุ่ง (วงดนตรีแม่โจ้แบนด์)
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีลูกทุ่งดังต่อไปนี้ คือ
เครื่องเป่าทรัมเปท สไลด์ทรอมโบน เทเนอร์แซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส แดนเซอร์ชาย-หญิง นักร้องชาย-หญิง ดนตรีไทย(ระนาด) ดนตรีอีสาน และฝ่ายเทคนิค ประจำวงลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์หรือความสามารถทางด้านดนตรีอื่น ๆ

- ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง)
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีพื้นเมืองอีสานดัง ต่อไปนี้คือแคน โปงลาง พิณ โหวด กลองชุด เบส กีตาร์ไฟฟ้า คีย์บอร์ด นางไห นาฏศิลป์อีสาน และนักร้องหมอลำ (ชาย-หญิง) ประจำวงดนตรีโปงลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีไทยทั่วไป ดนตรีพื้นเมือง - พื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน ดนตรีไทยทุกประเภท และศิลปะการแสดง ล้านนาทุกแขนงมีความสามารถทางด้านช่างฝีมือ เขียนลาย คนโลหะ เครื่องสักรา งานใบตอง ช่างออกแบบ และช่างแต่งหน้า

- ดนตรีสากลสไตล์คันทรีส์ (วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่ส์บอย)
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีดังต่อไปนี้ คือ ไวโอลีนดับเบิ้ลเบส กีตาร์โปร่ง เครื่องเล่นแบนโจ นักร้องเพลงสากลสไตส์คันทรีส์ (ชาย-หญิง) แอดโคเดี้ยน กีตาร์ฮาวาย์ หรือความสามารถทางด้านเครื่องดนตรีอื่น ๆ


คุณสมบัติทั่วไป (ใช้สำหรับทุกหลักสูตร)
1. เป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  - หลักสูตร 4-5 ปี กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่รับผู้กำลังศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  - หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2ป)ี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละ สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามที่ สาขาวิชากำหนด
3. เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
5. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
10. เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี หรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล
ทางการกีฬา
- เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติปัจจุบัน / เยาวชนนักกีฬาทีมชาติในปัจจุบัน หรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- เป็นนักกีฬาตัวแทนเขต / ตัวแทนจังหวัด / เยาวชนเขต ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นนักกีฬามาแล้วไม่เกิน 2 ปี และได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 เท่านั้น
หมายเหตุสำหรับนักกีฬาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2ปี) และหลักสูตร 4-5 ปีที่เป็นนักกีฬาเฉพาะบุคคล หากเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาเดิม สามารถสมัครเข้าคัดเลือกได้โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม แต่จะต้องมีผลการแข่งขันลำดับที่ 1 - 3 เท่านั้น

ทางด้านดนตรีลูกทุ่ง(วงดนตรีแม่โจ้แบนด์) ดนตรีสากลสไตล์คันทรีส์
(วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่ส์บอย) นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านอีสาน(วงดนตรีโปงลาง)
- เคยมีผลงานการแสดงดนตรีโดยเป็นตัวแทน โรงเรียน หรือเคยผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับมัธยม ระดับจังหวัด ระดับเขต ซึ่งผู้สมัครจะต้องเล่นและอ่านโน้ตได้เป็นอย่างดี


**การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2554(ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครต่อไปนี้
1. ผู้สมัครตรวจดูคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วันและเวลาสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกรอกข้อมูลในใบรับสมัครผ่านระบบบน www.stu.mju.ac.thหรือ www.education.mju.ac.th
2. ผู้สมัครพิมพ์ไฟล์ข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A 4ไฟล์ข้อมูลประกอบด้วย
   2.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในกรอบ)
   2.2 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร (Pay-In Slip)
3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารฉบับจริงในข้อ 2.1. พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
   4.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
  4.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูปเขียนชื่อ สกุล และชนิดโควตาที่สมัครลง ด้านหลังให้อ่านออกชัดเจน
  4.4 ใบรับรองความสามารถทางกีฬาที่ออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ หรือกรมพลศึกษาหรือกรุงเทพมหานคร หรือ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือจังหวัดต้นสังกัดหรือได้รับรองจากองค์กรที่ คณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับสมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยอมรับ (ฉบับจริง 1 ชุดสำเนา 1 ชุด)
  4.5 ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี ที่ออกให้โดยสถานศึกษาหรือเจ้าภาพจัดการแสดงหรือได้รับรองจากองค์กรที่คณะ กรรมการจัดงานได้พิจารณา (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
  4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรอง 1 ฉบับ
  4.7 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาต้นสังกัดและสำเนาเอกสารในข้อ 2.2 (เอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานและนำมาแสดงในวันรายงานตัว ขึ้นเป็นนักศึกษา) ของผู้สมัคร และจัดส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง
งานการกีฬากองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหารอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5315
***ภายในวันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เท่านั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)


วันสอบคัดเลือก

- สำหรับด้านกีฬา ทุกชนิดกีฬาในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร 0-5387-5315

- สำหรับดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ในวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2554ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องหน่วยทำนุบำ รุงศิลปวัฒนธรรม โดมแผ่พืชน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร 0-5387-5322

- สำหรับดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์) ดนตรีสากลสไตล์คันทรีส์ (วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่ส์บอย)และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง)สอบ คัดเลือกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องซ้อมวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร 0-5387-5323สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานการกีฬากองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหารอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5315
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/index.aspx
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น