รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร ปี 55

UploadImage

         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบแรก) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2554 -  รับสมัครสอบคัดเลือก (ผ่านทางเว็บไซต์)
7 พฤศจิกายน 2554 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ทางเว็บไซต์
    http://www.foodtech.eng.su.ac.th
12 พฤศจิกายน 2554 -  สอบวัดความรู้ทางวิชาการ
25 พฤศจิกายน 2554 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
3 ธันวาคม 2554 -  สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ร่างกาย 
8 ธันวาคม 2554 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
   http://www.foodtech.eng.su.ac.th
8 – 15 ธันวาคม 2554 -  ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ในวัน เวลาราชการ)
5 – 12 มกราคม 2555 -  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
    
หมายเหตุ       ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภาย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

จำนวนที่รับเข้าศึกษา   40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 ในประเทศไทย
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาใน ประเทศไทยทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
คนละ 400 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกนี้เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

การส่งใบสมัคร
        ให้ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรมรับสมัครทางเว็บไซต์ จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ โดยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000”
***ทั้งนี้ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 25 ตุลาคม 2554 หากพ้นกำหนดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัคร

         ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2554

หมายเหตุห้ามผู้สมัครส่งใบสมัครจ่าหน้าซองโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร (ให้จ่าหน้าซองถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตรง)


การทดสอบความรู้ทางวิชาการ
        วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554  เวลา 09.00 –12.00 น.  ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา และความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีอาหาร ณมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


**ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่http://www.foodtech.eng.su.ac.th/DBWeb/Admit/StuAdmit.aspx?AdmitID=5
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์0-3421-9361(เบอร์ตรง) หรือ 0-3421-9364-6 ต่อ 25310
โทรสาร 0-3427-2194

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น