รับตรง โครงการActive Recruitment วิศวะฯ KMUTT

UploadImage

โครงการ Active Recruitment


         รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผลการเรียน ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจาณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงหลังจากการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์

การสมัครเข้าศึกษา

          ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาแฟ้มสะสมผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารรับรองผลการเรียน (ทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) มายังภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรงผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “โครงการ Active Recruitment” 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

         ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนัก ศึกษาโครงการ Active Recruitment ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกแล้ว

          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2555 หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณนงเยาว์ จำปาหอม โทร. 02-470-9388

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น