รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ ม.ธรรมศาสตร์ 55

UploadImage

         โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 51คน จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครระหว่างวันที่ 7-9กันยายน 2554

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ
4.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3ปีที่ผ่านมา

วุฒิทางการศึกษา
         เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)และต้องมี ผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นม.4-5รวม 4ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเยนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00โดยไม่รับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะโครงการนักศึกษาผู้พิการ
1.ผู้พิการทางการเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         1.1ประเภทตาบอด ตาบอดทั้งสองข้าง อ่านและเชียนอักษรเบลล์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 3โปรแกรม
         1.2ประเภทสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีการขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.ผู้พิการทางการเคลื่อนไวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และสามารถเขียนหนังสือได้
3.ผู้พิการทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรือใช้ภาษามือได้
4.มีคุณสมบัติตตรงตามที่คณะฯกำหนด
5.สามารถสมัครได้เพียงโครงการเดียวจากโตรงการสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1นิ้วหรือ 2นิ้ว จำนวน 3ใบ
2.วุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา
         2.1ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA.)ตั้งแต่ชั้นม.45รวม 4ภาคการศึกษา
         2.2ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)
3.สมุดทะเบียนคนพิการพร้อมสำเนา
4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 6เดือน จำนวน 1ชุดโดยรับรองว่าเป็นผุ้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
5.ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
6.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และผุ้สมัครลงนามรับรอบสำเนาถูกต้องจำนวน 1ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ห้องบริการนักศึกษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2564-4444 ต่อ 1298-9 หรือที่ www.reg.tu.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น