โควตา วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล ลาดกระบังฯ 55

UploadImage

          ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการให้โควตานักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำปี 2555 รายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

วิธีการรับสมัคร
         ให้โรงเรียนที่ได้รับโควตาตามหนังสือที่วิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน มาที่วิทยาลัยนวตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554

วิธีการคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่ www.kmitl.ac.th  หรือ www.dstar.kmitl.ac.th

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนที่ได้รับโควตา หรือทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th หรือ www.dstar.kmitl.ac.th หรือ โทร. 02-3298271, 02-3298264
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยนวตกรรมและการจัดการข้อมูลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 02-3298271, 02-3298264
หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.kmitl.ac.th  หรือ www.dstar.kmitl.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น