รับตรง แพทย์ชนบท ม.พะเยา ปี 55 อัพเดท!!

UploadImage


         ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2555โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
3) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขหรือทำงานด้านอื่นที่เกี่ยว ข้องอย่างน้อย2 ปี (นับถึงวันสมัคร) หรือสำเร็จปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมแนบใบรับรอง การทำงานมาในวันรับสมัคร
4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญอื่นใดเช่นโรค เรื้อนโรควัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันอาจจะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่มีภาวะของโรคไม่ติดต่ออันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่นโรคลมชักโรคหัวใจระดับรุนแรงโรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
6) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมุ่งมั่นใฝ่ในการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมอันดีงามพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
7) ไม่เคยต้องโทษถูกไล่ออกจากสถานศึกษาก่อนหน้าหรือต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
8) เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, สทศ.) จัดสอบในเดือนตุลาคม 2554 และคะแนนสอบรายวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

จำนวนรับ15 คน

การจัดการเรียนการสอน
         มหาวิทยาลัยจะยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มเรียนในชั้นปีที่ 2 ซึ่งในชั้นปีที่ 2 – 3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปริคลินิก (PRE-MED และPRE-CLINIC) ณมหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับในชั้นปีที่ 4 – 6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (CLINIC)ณโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา

การรับสมัครเข้าศึกษา
         สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2554โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและสั่งพิมพ์ เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงิน พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาทตามธนาคารที่กำหนดและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยังมหาวิทยาลัย พะเยากองบริการการศึกษางานรับเข้าต.แม่กาอ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หมายเหตุ(วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ปี 2555”)กรณีมีใบสมัครที่ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจน เป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือหมดสิทธิ์ในการสอบมหาวิทยาลัยจะ ไม่คืนค่าสมัครสอบให้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครพร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร(www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2554

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 6 มกราคม 2555

การตรวจร่างกายมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 13 – 14 มกราคม 2555

วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 20 มกราคม 2555

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-6666

Fax. 054-466-690

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น