รับตรง โครงการเพชรสนามจันทร์ ม.ศิลปากร 55


UploadImage
 
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการโครงการเพชรสนามจันทร์ เพื่อรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศคณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์จะ รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการเพชรสนามจันทร์จะได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1
ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง และได้รับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีการศึกษาละ 48,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ (ไม่เกิน 4ปี) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา เมื่อสิ้นปีที่ 1หรือปีที่ 2หรือปีที่ 3ไม่ต่ำกว่า 3.00หากต่ำกว่า 3.00จะไม่มีสิทธิ์รับทุน *
ทุนประเภทที่ 2
ชั้นปีที่ 1ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ชั้นปีที่ 2, 3, 4นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาเมื่อสิ้นปีที่ 1หรือปีที่ 2หรือปีที่ 3ดังนี้
- ไม่ต่ำกว่า 2.50แต่ไม่ถึง 2.75จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 3,000บาท
- ไม่ต่ำกว่า 2.75จะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 13,000บาท **
* นักศึกษาทุนประเภทที่ 1ที่ไม่มีสิทธิ์รับทุน อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทที่ 2โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม
** นักศึกษาทุนประเภทที่ 2หากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เกินกว่า 3.00อาจได้รับการพิจารณาให้รับทุนประเภทที่ 1

จำนวนรับสมัคร
         จำนวน 50 คน รับสาขาวิชาละ 5 คนใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 สายวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 2.1 เป็นนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
 2.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการส่ง เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ
 2.3 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 หรือรางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
 2.4 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

สถานที่ขอข้อมูลและใบสมัคร
1. โรงเรียนที่ศึกษาอยู่
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-5303 โทรสาร 0-3424-5333 หรือดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่www.sc.su.ac.th

ช่วงเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2554

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ ลงนามรับรองคุณสมบัติและผลการเรียน และประทับตราของโรงเรียน แล้วส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ไปทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการ เพชรสนามจันทร์”) ถึงคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยจะยึดตราประทับบนซองเอกสารเป็นสำคัญ หรือยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2554 ทาง www.sc.su.ac.th หาก ผู้สมัครรายใดที่ส่งใบสมัครแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0-3424-5303 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

วิธีการสอบคัดเลือก
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครต้องสมัครและเข้าสอบวิชาสามัญตามกำหนดการของ สทศ. (ตามประกาศและกำหนดการของ สทศ. ทาง Website : www.niets.or.th) จำนวน 5 วิชา

การส่งคะแนนสอบวิชาสามัญ
         หลังจาก สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญแล้ว ผู้สมัครสอบทุนโครงการเพชรสนามจันทร์ ทุกคนต้องส่งสำเนาคะแนนผลสอบวิชาสามัญทั้ง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษโดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS ไปให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “โครงการเพชรสนามจันทร์”) ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะยึดตราประทับบนซองเอกสารเป็นสำคัญ ผู้สมัครรายใดที่ไม่ส่งคะแนนผลสอบวิชาสามัญฯ ตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์หากผู้สมัครรายใดส่งคะแนนผลสอบวิชาสามัญทั้ง 5 วิชา ทางโทรสาร หมายเลข 0-3424-5333 แล้วจะต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS ไปให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะพิจารณาคะแนนผลสอบวิชาสามัญของ สทศ. ทั้ง 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ตามสัดส่วนค่าน้ำหนักที่ประกาศไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sc.su.ac.th

การสอบสัมภาษณ์
         ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รับทุนเพชรสนามจันทร์
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รับทุนเพชรสนามจันทร์ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sc.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น