รับตรง โครงการ พสวท. ม.ศิลปากร 55

UploadImage

 
         ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพสวท.ทางโครงการมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่ กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2554 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2555

จำนวนรับสมัคร
จำนวน9 คนใน4 สาขาวิชาคือคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2554 ในเขตการศึกษา1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ) และเขตการศึกษา5 (จังหวัดราชบุรีสมุทรสงคราม กาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์)
2. เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายโดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียน ดีคือ
  2.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า3.00
  2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า3.25

สถานที่ขอข้อมูลและใบสมัคร
1. โรงเรียนที่ศึกษาอยู่
2. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม73000 หมายเลขโทรศัพท์0-3424-5303 โทรสาร0-3424-5333 หรือดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่www.sc.su.ac.th

ช่วงเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่16 กันยายน– 31 ตุลาคม2554

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ ลงนามรับรองคุณสมบัติและผลการเรียน และประทับตราของโรงเรียน พร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 300บาท สั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร์ แล้วส่งใบสมัครหลักฐานต่างๆ และธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งไปทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการ พสวท.”) ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2554โดยจะยึดตราประทับบนซองเอกสารเป็นสำคัญ หรือ ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในวันที่ 31ตุลาคม 2554
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ภายในวันที่15พฤศจิกายน 2554ทาง www.sc.su.ac.th หาก ผู้สมัครรายใดที่ส่งใบสมัครแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0-3424-5303ภายในวันที่ 18พฤศจิกายน 2554

วิธีการสอบคัดเลือก
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครต้องสมัครและเข้าสอบวิชาสามัญตามกำหนดการของ สทศ. (ตามประกาศและกำหนดการของ สทศ. ทาง Website : www.niets.or.th) จำนวน 5 วิชา

ทุนการศึกษา
ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 87,600บาท
ค่าหนังสืออ่านประกอบ ปีละ 5,000บาท
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย 10,000บาท
ค่าคอมพิวเตอร์ 25,000บาท
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น