รับตรง วิทยาลัยบริหารและการจัดการ ลาดกระบังฯ 55

UploadImage
         รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา2555

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน -14 ตุลาคม2554

หลักสูตรที่เปิดรับ
บริหารธุรกิจการเกษตร  จำนวน 35 คน
โทคโนโลยีการจัดการ  จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 พ.ศ. 2554 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา
2. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

กำหนดการรับสมัคร

UploadImage

วิธีการสมัคร
         สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 14 ตุลาคม 2554 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น

สอบข้อเขียน 22 ตุลาคม 2554
วิชาที่สอบได้แก่  ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปทางด้านการบริหารและการจัดการ
 

สอบถามเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 02-3298459, 02-3298460
โทรสาร. 02-3298461
เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th หรือ www.amc.kmitl.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น