รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ปี 55

UploadImage

          วิทยาลัยนานาชาติมีกำหนดจัดสอบแบบรับตรงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยนานาชาติในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการ จัดการโรงแรมและหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบมัลติมีเดียสาหรับภาคปลายปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน2554 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
- ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบัน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุด ท้ายที่คาดว่าจะสามารถจบการศึกษาได้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยนานา ชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
- หากผู้สมัครจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศผู้ สมัครต้องยื่นเอกสารเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับใบสมัครด้วย
- กรณีผู้สมัครที่กาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายให้ยื่นเอกสารการเทียบวุฒิ จากกระทรวงศึกษาธิการภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ ประสงค์จะเข้าศึกษา

จำนวนรับ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาการจัดการโรงแรม
- ภาคปลายปีการศึกษา 2554 จานวนรับประมาณ 20 คน
- ภาคต้นปีการศึกษา 2555 จานวนรับประมาณ 120 คน
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย
- ภาคปลายปีการศึกษา 2554 จานวนรับประมาณ 15 คน
- ภาคต้นปีการศึกษา 2555 จานวนรับประมาณ 40 คน

กำหนดการรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน– วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 (สาหรับการสมัครด้วยตัวเอง)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน– วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 (สาหรับการสมัครทางไปรษณีย์)

หลักฐานการสมัครผู้สมัครต้องส่งเอกสารพร้อมกับลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี 500 บาททั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครแนบสาเนาหลัก ฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคารหรือสาเนาใบธนาณัติหรือสำเนาใบเสร็จพร้อม เขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
3. สาเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาฉบับ สมบูรณ์6 ภาคการศึกษาหรือเอกสารเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ให้ยื่นสาเนาใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจานวน 4 รูป
7. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกสามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้

ระดับของหลักสูตร
UploadImage

8.ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรสอบได้ทันทีหลังจาก ชาระค่าสมัครสอบแล้วสาหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์ สามารถรับบัตรสอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบโดยสามารถตรวจสอบเลขประจาตัวสอบได้ ที่โทร. 0 2880 8361-3 ก่อนวันสอบ 1 วัน
9. ผู้สมัครสอบต้องระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาอย่างชัดเจนใน
ใบสมัคร

ค่าสมัครสอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 500 บาทโดยผู้สมัครชาระได้ 3 วิธีดังนี้คือ
1.ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
2.โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทยจากัดสาขาบางขุนนนท์ชื่อ บัญชีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-1-36944-0
3. ชาระค่าสมัครสอบทางธนาณัติไปรษณีย์ที่ทาการไปรษณีย์สาขาบางขุนนนท์ชื่อผู้ ติดต่อผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติที่อยู่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัย ศิลปากร22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้ชาระค่าสมัครสอบด้วยตนเองให้ส่งสาเนาหลักฐานการโอน เงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับ เอกสารการสมัครอื่นๆทางไปรษณีย์

การส่งใบสมัครให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
1. สมัครทางไปรษณีย์ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติ (สมัครสอบ)มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170ทั้งนี้วิทยาลัยถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. สมัครด้วยตัวเองตามระยะเวลาที่กาหนดตั้งแต่เวล 9.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
**หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

การประกาศสถานที่สอบ และผังห้องสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 หลัง 18.30 น.

ประกาศผลคะแนน
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศผลสอบวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 หลังเวลา 18.30 น.

 
สอบถามเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
โทร.02 849 7522 , 02 880 8361-3 ต่อ 500
Fax: 02 849 7524
E-mail : suicbangkok@yahoo.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น