รับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรฯ ปี 55

UploadImage

โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


          คณะเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาด้านการเกษตร จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรได้มีโอกาสสมัครเข้าเรียนในคณะ เกษตรด้วยโครงการรับตรง รายละเอียดของโครงการดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร
 2. หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช
 3. หลักสูตรเคมีการเกษตร
 4. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
 5. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
 6   หลักสูตรเกษตรเขตร้อน
 7. โครงการรับตรงพิเศษ  เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
นักเรียนชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 175 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นม.6
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 4 ภาคการศึกษา
3. ผลการเรียนม.ปลาย 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2554 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบข้อเขียนและที่นั่งสอบ
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th)

สอบข้อเขียน
วันที่ 10 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th)

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 13 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร (http://www.agr.ku.ac.th)
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1201
โทรสาร 02-5796152
หรือที่ http://www.agr.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น