รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล รอบที่ 3 ปี 55

UploadImage

         วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับป.ตรี รอบ 3 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
•ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
•ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
•ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12เทอมสุดท้าย
(เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.thและส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร Online
1.เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขาCommunication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
2.อ่านขั้นตอนการกรอกใบสมัครอย่างละเอียด
3.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร และกด “Apply”
4.ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
* ผู้สมัครไม่สามารถกรอกใบสมัครซ้ำ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว *
เว๊บไซต์สมัคร Onlinehttp://oasis.muic.mahidol.ac.th/application/

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ
1.รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 3รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)
2.สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย)
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2ท่าน
(กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้)
7.สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครสอบ
1.ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1อาคาร 1วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
2.ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย
ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล999ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑลจ. นครปฐม 73170
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1สัปดาห์(ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดค่าสมัครสอบ
•ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
- ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000บาท
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050บาท
•ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
1. TOEFL (iBT) 79คะแนนขึ้นไป
2. IELTS 6.0คะแนนขึ้นไป
- ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200บาท
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250บาท
•ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
1. TOEFL (iBT) 79คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25คะแนนขึ้นไป
2. IELTS 6.0คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0คะแนนขึ้นไป
3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650คะแนนขึ้นไป
โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580คะแนน
- ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000บาท
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050บาท


ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สมัครที่ศึกษาในประเทศไทย
•กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เทอมสุดท้าย ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน 5เทอม
•กรณีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไปในศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Exchange) ต้องยื่นผลการเรียนดังกล่าวด้วย
•กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12)และ High School Diploma
•กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
•กรณีจบการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
•ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
•ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12) และ High School Diploma
•ประเทศออสเตรเลีย ยื่น Statement of results และประกาศนียบัตรจากรัฐที่จบการศึกษา
•ประเทศนิวซีแลนด์ ยื่น Record of Achievement และ NCEA level 2
•ประเทศที่ใช้ระบบ International Baccalaureate ยื่น IB Certificate หรือ IB Diploma
•ประเทศอื่นๆ ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนดและต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาให้กับส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษา ได้ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯโทรศัพท์ 02 – 2885789 – 91 เว็บไซต์ : http://www.bet.obec.go.th

การสอบคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6วิชา)
วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)
วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่

1.TOEFL (iBT) 79คะแนนขึ้นไป หรือ
2.IELTS 6.0คะแนนขึ้นไป หรือ
3.SAT 1คะแนนรวม 1,650คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580คะแนน

กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 3 
กำหนดการรับสมัคร : 4-20ตุลาคม 2554
กำหนดวันสอบข้อเขียน : 29 - 30ตุลาคม 2554
เปิดภาคเรียน : 9มกราคม 2555
 

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทรศัพท์: 02 441 5090ต่อ 1124หรือ 1327
โทรสาร: 02 441 0629
เว็บไซต์ : icdad@mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น