รับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ และ ม.แม่โจ้-ชุมพร ปี 55

UploadImage
 
          มหา วิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียติ จังหวัดแพร่ ในระบบโควตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีกิจกรรมและผลการเรียนดีเข้าศึกษาในระดับอุดม ศึกษา รับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555

คุณสมบัติ
1.เป็นผู้กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3 ในปีการศึกษา 2554
2.มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 4-5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25-2.50
3.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักเรียน
4.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับโควตาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
5.มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้
          โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามความ ต้องการของนักศึกษาและให้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารของนักศึกษาที่ได้ผ่านการ พิจารณาแล้ว (นักศึกษาสามารถส่งเองได้) ไปยังนายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17หมู่ที่ 3ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140ภายในวันศุกร์ที่ 30  มีนาคม 2555วงเล็บมุมซอง “โควตา 55”

พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ คือ
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ www.phrae.mju.ac.th
2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000บาท พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)
          ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 1-10พฤษภาคม พ.ศ. 2555จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 13,000บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000บาท ดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาจัดสรรโควตา
1.มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารประกอบข้างต้นเท่า นั้น ขอให้สถานศึกษาพิจารณาตรวจสอบผลการเรียนของผู้สมัครให้ถูกต้องและแจ้งตอบยืน ยันการรับโควตาทันที  ถ้าหากสาขาวิชาใดที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับทันทีและมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณา โควตาให้ทราบภายในวันศุกร์ที่  30 มีนาคม พ.ศ. 2555หรือสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโควตาได้ที่ www.phrae.mju.ac.th   หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าแล้ว 3วัน

2.มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จัดสรรโควตาให้แก่ผู้สมัครตามสาขาวิชาและ คุณสมบัติที่สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ กำหนดไว้เท่านั้น และขอยกเลิกการจัดสรรโควตาแก่ผู้สมัครที่โรงเรียนคัดเลือกมาแต่ไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาทราบ ตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกทางไปรษณีย์ ในเดือนเมษายน 2555หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.phrae.mju.ac.th

4.ผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตา ที่ประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะต้องยืนยันและสละสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing House) บนเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 7-11มีนาคม พ.ศ. 2555เท่านั้น          UploadImage


          สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร กำลังเปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและหลักสูตรเทียบเรียน 2ปี ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 200คนผ่านทางระบบอินเทอร์เนตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ www.chumphon.mju.ac.th
        
คุณสมบัติ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2554
 2.มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นผู้ยีดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
5.ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
7.ไม่เป็นโรคตืดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่สำคัญที่จะเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใข้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
9.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
10.เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ หรือมีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11.มีคุณสมบัติเฉพาะตรงที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 1นิ้ว
2.หนังสือยินยอมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 1ฉบับ
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (4ภาคเรียน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.สำเนาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4) จำนวน 1ฉบับที่ชำระเงินจำนวน 8,300หรือ 10,300บาทผ่านบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น
         สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร รับรองสำเนาถูกต้องส่งหลักฐานและใบสมัครถึงงานบริการการศึกษา (ระบบรับตรง...ปี 2555)มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99หมู่ 5ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

ทุนการศึกษา
-กองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย เป็นโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้า เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับการพิจารณาให้ได้รับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล แล้วเท่านั้น แต่นักศึกษามีความเดือนร้อนและจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินอย่างกะทันหัน

-ทุนให้เปล่า หรือทุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0-7751-9495  หรือ 08-0533-6668 โทรสาร 0-7750-5599

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น