รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 55

UploadImage

          การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2555  โดยวิธีพิเศษ (คณะดำเนินการเปิดรับเอง)ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

1. หลักสูตร/สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

จำนวนรับเข้าศึกษา
จำนวน  60คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ
2.  ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สาขาวิชากำหนดไว้
3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

2. หลักสูตร/สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

จำนวนรับเข้าศึกษา
- วิชาเอกดนตรีไทย 20คน
- วิชาเอกดนตรีตะวันตก 25คน
- วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง 20คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วิชาเอกดนตรีไทย
1.กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า
2.ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สาขาวิชากำหนดไว้
3.  มีประวัติ ผลงานตลอดจนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยตามเกณฑ์ที่วิชาเอกดนตรีไทยคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดดังต่อไปนี้
   3.1 ผู้สมัครต้องมีผลงานชนะการประกวดดนตรีไทย เช่น ระดับประเทศ ระดับเขตการศึกษาหรือระดับจังหวัด
   3.2ผู้สมัครต้องมีผลงานการแสดงดนตรีไทย เช่น ระดับประเทศ ระดับเขตการศึกษาหรือระดับจังหวัด
   3.3ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยหรือขับร้อง

วิชาเอกดนตรีตะวันตก
1. กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย (GAPX) 5ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
3. ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก

วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง
1.เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ
2.ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สาขาวิชากำหนดไว้

3.หลักสูตร/สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

จำนวนรับเข้าศึกษา  
วิชาเอกนาฏศิลป์ 25คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ
2. ผู้สมัครต้องสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สาขาวิชากำหนดไว้

กำหนดการรับสมัคร
ประมาณเดือนตุลาคม 2554- มกราคม 2555

สถานที่รับสมัคร
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประมาณเดือนมีนาคม 2555
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2396
Website http://fa.kku.ac.th/


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น