ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษระดับม.ปลาย

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่ชอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ อย่ามัวแต่เก็บความสามารถไว้กับตัวนะคะ ลองมาดูข่าวนี้กัน คือข่าวการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (UTCC English Essay Writing Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายละเอียดการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

         สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (EBC) คณะมนุษยศาสตร์ (HM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จะจัดการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หรือ UTCC English Essay Writing Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการส่งเสริมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษให้ กับนักเรียนไทยโดยเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม ปลาย (ม. 4 – ม. 6) การประกวดมี 2 รอบคือรอบแรกและรอบชิงชนะเลิศเรียงความของผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัด เลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศหัวข้อเรียงความและกฎข้อ บังคับสำหรับการประกวดในรอบแรกมีดังต่อไปนี้

หัวข้อเรียงความในรอบแรก
หัวข้อเรียงความในรอบแรกคือ How Korean and Japanese Cultures Affect Thai Teenagers

กฎข้อบังคับการประกวดการเขียนเรียงความ

1. การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 4 ถึงมัธยมศึกษา 6 (อายุไม่เกิน 20 ปี)และไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าประกวดการเขียนเรียงความ
2. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง (เว้นบรรทัด)โดยมีจำนวนคำอย่างน้อย 1,000 คำ แต่ไม่เกิน1,500 คำ
3. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นงานเขียนของผู้เข้า ประกวดการลอกเลียนงานเขียนซึ่งรวมถึงการใช้บทกวีของบุคคลที่สาม เนื้อเพลงหรือความคิดเห็นของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์หรือ การยอมรับจากเจ้าของผลงานที่เหมาะสมจะมีผลให้เรียงความนั้นหมดสิทธิ์การเข้า ประกวด
4. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีใบปะหน้าที่ระบุชื่อเรื่องของเรียงความชื่อ ผู้เข้าประกวด ชื่อโรงเรียนของผู้เข้าประกวด ที่ อยู่ทางไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์ที่ติดต่อได้ ทุก ๆหน้าของเรียงความจะต้องมีเลขหน้าและชื่อของผู้เข้าประกวด
5. การส่งเรียงความเข้าประกวดจำกัดเพียง 1 เรื่องต่อคน
6. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและส่งใหม่ในภายหลัง
7. EBC สงวนสิทธิ์ขั้นต้นในเรียงความทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดนอกเหนือจากสิทธิ์ขั้นต้นดังกล่าวผู้เขียนยังคงซึ่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
8. ด้วยดุลยพินิจของกรรมการการประกวด เรียงความที่เขียนได้ดีจะได้ลงใน website ของคณะมนุษยศาสตร์

9. กำหนดการส่งเรียงความเข้าประกวดสำหรับรอบแรกคือ
วันที่ 30 กันยายน 2554

10. เรียงความของผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้า ประกวดในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11. EBC จะประกาศหัวข้อเรียงความและกฎข้อบังคับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศให้ผู้เข้า ประกวดที่ได้รับคัดเลือกทราบไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันแข่งขัน

12. ผู้ชนะเลิศ 3 ท่านจากรอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลสำหรับเรียงความที่ผ่านเข้ารอบแต่ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ

13. เรียงความของผู้ชนะเลิศจะประกาศ
ในวันที่ 20 มกราคม 2555 และลงใน website ของคณะมนุษยศาสตร์

14. กรุณาส่งเรียงความมาที่
UTCC English Essay Writing Contest
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1
ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง กทม. 10400

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น