ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรุ่นที่ 3 เพิ่มเติม

สก อ.เปิดสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)โดยให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ อีก146 ทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานกลาง ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ร่วมกันดำเนินการรับนิสิตนักศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) อีก 146 ทุน

1. ระยะเวลาการรับสมัคร และจำนวนทุนที่รับเพิ่มเติมในแต่ละสถาบัน
วันที่ 1 พ.ย.- 2 ธ.ค. พ.ศ. 2554


จำนวนทุนที่รับเพิ่มเติมทั้งหมด 146ทุน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
2.1 มีสัญชาติไทย และบัตรประจำตัวประชาชนไทย
2.2 มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ และยินยอมทำสัญญาการรับทุนและการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่โครงการกำหนด
2.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา เคมี ชีววิทยา (เช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์) ในสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ
2.4 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกสาระการเรียนรู้ (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ วิชาใดวิชาหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.6 ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใด หรือทุนวิจัยใดๆ
2.7 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาอื่นใด
2.8 เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ศึกษาหรือจะศึกษาในสาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หลักฐานการสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
3.1 เข้าเว็บไซต์ของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ หรือของสถาบันที่นักศึกษามีสิทธิ์สมัครกรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุให้ครบ ถ้วน นำมาติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือนโดยเขียนชื่อ-นามสกุลกำกับไว้ด้านหลังของรูปด้วยหมึกและยื่นให้กับ สถาบันที่สมัครระหว่าง วันที่1 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

4. การสมัคร
สั่งพิมพ์ใบสมัครของโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ หรือขอจากสถาบันที่สังกัด และกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐาน และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ให้กับสถาบันที่สังกัด

ศูนย์ภาคกลาง : งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-201-5053-4 โทรสาร   02-354-7143    
www.sc.mahidol.ac.th/sced Email: scnnc@mahidol.ac.th

ศูนย์ภาคเหนือ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943-315 ,053-943-463       โทรสาร 053-222-268    
www.science.cmu.ac.th Email: pratharn@chiangmai.ac.th

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202-372 #115, 159  โทรสาร 043-202-371    
www.sc.kku.ac.th Email: jirapat_sc_kku@hotmail.com

ศูนย์ภาคใต้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
ตู้ ปณ. 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-288-028       โทรสาร  074-212-801, 074-446-926    
www.sc.psu.ac.th/quota Email: wassamon.m@psu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น