ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

UploadImage

         สำนักงาน กพ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันดังนี้

ทุนที่รับสมัครสอบ
จำนวน 3 หน่วย รวม 3 ทุน

ข้อผูกพัน
ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานที่หระทรวงการต่างประเทศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของม.ปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

การสมัครสอบ
         ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน กพ. ถนนติวานนท์ ซ.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน กพ. ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ. ที่ http://www.ocsc.go.th และ http://scholar3.ocsc.go.th

กำหนดวันรับสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ http://scholar3.ocsc.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน กพ. จ.นนทบุรี หรือ http://scholar3.ocsc.go.th

สอบข้อเขียน
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554(วิชาที่ใช้สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคม)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2547-1000
โทรสาร 0-2547-1346

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น