ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ ปี 2555

UploadImage

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยพายัพ
         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพในหลักสูตรต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

ทุนเรียนดี จำนวน 30 ทุน

         สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาของช่วงชั้นที่ 4 ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน 1 ปีการศึกษา 2555 (ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) หากสามารถรักษาระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 30 ทุน

         สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนของช่วงชั้นที่ 4 ระหว่าง 2.75 – 2.99 จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 หากสามารถรักษาระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา

2. เป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมีเกณฑ์ของผู้สมัครดังนี้

     2.1 หลักสูตรปกติ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการเรียนตามเกณฑ์การขอรับทุน

     2.2 หลักสูตรปกติ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต มีร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ เช่น พิการ เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้ โรคเท้าช้าง เป็นต้น และมีผลการเรียนตามเกณฑ์การขอรับทุน

วิธีการรับสมัคร

1. ผ่านระบบโควตา
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องผ่านการสอบระบบโควตาและยื่นใบสมัครขอรับทุนตามกำหนดการ ดังนี้

- โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2555 (สมัครทางไปรษณีย์)

- โควตาภาคเหนือ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มกราคม 2555 (สมัครทางไปรษณีย์) และ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2555 (สมัครด้วยตนเอง)

- โควตาภาคใต้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มกราคม 2555 (สมัครทางไปรษณีย์)

และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการ ดังนี้
- โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โควตาภาคเหนือวันที่ 27 มกราคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยพายัพ
- โควตาภาคใต้วันที่ 29 มกราคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ผ่านระบบ Admission หรือการรับตรงของมหาวิทยาลัยพายัพ
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยต้องผ่านการสอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนสอบ O-NET) และยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 20 เมษายน 2555 (สมัครทางไปรษณีย์) และ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2555 (สมัครด้วยตนเอง) และผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง VV109 อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร จ่าหน้าซองถึงเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข: 0-5385-1478 ต่อ  7102   คุณเจตนา อภินันท์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์  หรือดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่http://science.payap.ac.th/2010/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น