โคราชแจกแท็บเล็ต 120 เครื่อง นำร่อง 6 ร.ร.สนองนโยบายรัฐ

UploadImage

โคราชแจกแท็บเล็ต 120 เครื่อง นำร่อง 6 ร.ร.สนองนโยบายรัฐ
 

         นายสุรวุฒิเชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมากล่าวภายหลังเสร็จภารกิจการการเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมการพัฒนาทางวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่11 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ” โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเทศบาลในเขตนครชัย บุรินทร์(นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ) จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมว่าคณะผู้บริหารเทศบาลนคร ฯได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้น การนำเทคโนโลยี แท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนโดยจะเริ่มแจกแท็บเล็ต จำนวน 120เครื่องให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนคร ฯ ทั้งหมด 6 แห่งในช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ของปีการศึกษา 2554

         การแจกแท็บเล็ตนั้นไม่ได้แจกให้กับเด็กนักเรียนโดยตรงเพื่อป้องกันเด็กนำไป ใช้ในทางที่ผิดโดยจะแจกให้กับโรงเรียนๆละ 20 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแทปเล็ต ก่อนที่จะนำไปสอนให้กับนักเรียนต่อไป

         คณะผู้บริหาร เล็งเห็นประโยชน์ของแท็บเล็ตเสมือนห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็ก ๆอาจจะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปจะต้องเรียนรู้และต้องศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในยุคปัจจุบันนี้และ ในอนาคตเราอาจจะได้สอนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขียนก.ไก่บนแท็บเล็ตนี้ เลยก็ได้หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถคิดคำนวณสูตรเคมีและเขียนสูตรเคมีบนแท็บเล็ตนี้ได้ แต่จะต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์หรือโปรแกรมก่อนนอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือหรือใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งที่จะให้ เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น