รับตรง คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ปี 55

UploadImage
 
UploadImage

รับตรง คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ปีการศึกษา 2555


            สถาบันกันตนา (Kantana Institute) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและการรับรองวิทยฐานะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน เปิดรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

รับสมัครตั้งแต่วันที่19ก.ย. 2554 –ศุกร์ 14ต.ค. 2554


เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของสถาบัน
 2. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ร.บ.1) หรือ ประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วัน เดือนปีเกิด(ถ้ามี)
7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  300  บาท

และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันกันตนา หรือส่งทางไปรษณีย์ที่
สถาบันกันตนา เลขที่ 999หมู่ 2ถนน ศาลายา-บางภาษี
ตำบล คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 โทร.034-240361-4,082-334-0990 หรือ
www.kantanainstitute.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น