เด็กไทยคว้า4 เหรียญโอลิมปิก

UploadImage

ด็กไทยคว้า4
เหรียญโอลิมปิก

         มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน ได้แก่ นายนนท์ปณิธานไพศาล ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นายกฤตานน ศิโรรัตนกุล และนายกิตติพศ เงินยวงร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ นายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาและนายธิปยวิศว์ ชื่นจิตรร.ร.สามเสนวิทยาลัยเดินทางไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งขณะนี้ได้รับข่าวดีสามารถกวาดเหรียญมาได้ทั้งสิ้น 4 เหรียญ กับอีก 1 เกียรติคุณประกาศ ประกอบด้วย1 เหรียญเงิน จากนายนนท์ 3 เหรียญทองแดง จากนายกฤตานนนายกิตติพศ และนายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ ส่วนนายธิปยวิศว์ได้รับเกียรติคุณประกาศ

          นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก สอวน. กล่าวว่าระหว่างวันที่ 25 ส.ค.-4 ก.ย.ที่ผ่านมาสอวน.ได้สนับสนุนส่งเด็กไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 5 ที่ประเทศโปแลนด์ ซึ่งขณะนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว น.ส.อรรุจีเหมือนวงศ์ อาจารย์จาก ม.ขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าทีมพร้อมด้วยนายอำนาจ สาธานนท์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม และน.ส.ศิรามาศ โกมลจินดาอาจารย์จาก ม.เชียงใหม่ อาจารย์ผู้สังเกตการณ์ ได้แจ้งให้สอวน. ทราบว่าตัวแทนเด็กไทยทั้ง 5 คนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้สำเร็จโดยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 1 เกียรติคุณประกาศ กลับมาได้โดยทั้งหมดจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.นี้เวลา 14.20 น. ด้วยเที่ยวบินที่ OS 025

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น