สกอ.หนุนใช้ TQF รับมือประชาคมอาเซียน

  UploadImage
         

สกอ.กังวลการเปิดประชาคมอาเซียนปี 58จะกระทบการศึกษาไทย เห็นด้วยให้นำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualifications Framework :TQF) มาปฏิบัติ หวังพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติได้

           นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี" ว่า การผลิตบัณฑิตในขณะนี้ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอก ภายใน ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ได้โดยสะดวก เพราะเป็นการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการ ศึกษาที่ถูกฝากความหวัง เพราะให้เป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาสำหรับคนรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

           ทั้งนี้ สกอ.จึงกำหนดแนวทางโดยใช้ชื่อว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF : HEd) หรือ TQF มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร  คณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ องค์กรวิชาชีพ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ สามารถเทียบเคียงกับบัณฑิตของนานาประเทศ

           "หลักสูตรแนวใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของบัณฑิตเป็นสำคัญ และต้องมีกลไกในการบริหารจัดการปัจจัยนำเข้าอื่นๆ ตลอดจนปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อว่า TQF จะเป็นกลไกที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะและสมรรถนะในการทำงานตามที่มุ่งหวัง ผลักดันให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติได้" รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว.